Stavební kancelář Košatka - dozor, poradenství - úvodní stránka

 

Služby

Technický dozor investora

Technický dozor investora

Cíl činnosti:

 • kontrola řádného provádění stavby při minimalizaci rizik a dodržování lhůt, kontrola respektování norem a předpisů

Před započetím stavebních prací:

 • seznámení se s dokumentací projektu a organizačním schématem stavby
 • asistence při převzetí staveniště

Během stavebních prací:

 • kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a obecných nařízení pro stavby
 • kontrola kvality provádění prací, zvláštní pozornost je věnována kontrole částí stavby před jejich zakrytím
 • kontrola souladu prováděných prací s projektovou dokumentací (technické specifikace a výkresy)
 • sledování předepsaných zkoušek, kontrola kvality dodávaných materiálů
 • kontrola řádného uskladnění materiálů, zařízení staveniště a dodržování bezpečnosti práce
 • kontrola postupu prací dle časového plánu stavby
 • účast na kontrolních dnech stavby, na kontrolách stavby orgány státní správy
 • průběžná spolupráce se zhotovitelem a projektantem při řešení problémů vzniklých na stavbě
 • sledování vedení stavebního deníku, vyjadřování se k zápisům, vlastní zápisy TDI o provedených kontrolách
 • pravidelné informování investora o průběhu stavby, neprodlené informování o závažných okolnostech
 • správa projektové dokumentace
 • administrace klientských změn
 • kontrola fakturace

  • pravidelná (měsíční) kontrola prostavěnosti vycházející rozpočtu stavby
  • kontrola oprávněnosti fakturace na podkladě skutečné prostavěnosti
  • průběžná evidence změn stavby v rozpočtu (vicepráce a odpočty)
  • průběžná aktualizace celkové ceny díla i jednotlivých oddílů

Během přípravy na přejímku stavby:

 • účast na zkouškách a dílčích přejímkách
 • spolupráce na souhrnném seznamu vad a nedodělků
 • dohled nad odstraňováním vad a nedodělků
 • kontrola vypracování dokumentace skutečného provedení stavby

Po uvedení stavby do provozu:

 • aktualizace seznamu vad a nedodělků
 • na vyzvání zhotovitele přejímka odstraněných vad a nedodělků

Doplňující informace

 • dozor je vykonáván v závislosti na prováděných pracích a pokrývá všechny důležité práce a fáze stavby,
 • kontroly stavby jsou prováděny pravidelně několikrát týdně

Více informací

Méně informací

Kontrola stavební projektové dokumentace

Kontrola stavební projektové dokumentace

Cíl činnosti:

 • prevence rizik způsobených případnými nedostatky projektu
 • kontrolujeme správnost navržených řešení

  • správné zohlednění všech vstupních parametrů do projektu
  • kontrola nejdůležitějších částí stavby s ohledem na problematická místa
  • dodržení předepsaných norem
  • respektování požadavků zadavatele
 • kontrolujeme kompletnost dokumentace

Ve fázi povolovacích řízení:

 • kontrolujeme vhodnost volby a efektivnost navržených řešení

Během stavebních prací:

 • kontrolujeme zapracování změn projektu stavebního povolení (také požadavky investora, zhotovitele, úřadů apod.) do prováděcí dokumentace

Při uvedení stavby do provozu:

 • dohlížíme na správné a úplné předání dokumentace skutečného provedení pro bezproblémové a efektivní užívání stavby

Doplňující informace

 • poskytujeme zejména pro developery, investory , pojišťovny (pojištění skrytých vad)
 • ověřujeme zejména nejdůležitější a nejrizikovější části projektů (nosné konstrukce, hydroizolace, požární ochrana)
 • vše probíhá za součinnosti projektanta (dotazy/odpovědi)
 • kombinace kontroly projektové dokumentace a kontroly stavebních prací umožňuje:

  • kontrolovat provádění projektu se znalostí hlubších souvislostí návrhu
  • dohlížet na dodržení návazností projektu od stavebního povolení až do dokončení stavby

Více informací

Méně informací

Asistence investora

Asistence investora

Cíl činnosti:

 • doplnit kompetence investora potřebnými stavebně-technickými  informacemi
 • v určeném rozsahu zastupovat investora v komunikaci s ostatními účastníky stavby

Při přípravě stavby:

 • spolupráce při vypracování dokumentace a při stavebním řízení

  • harmonogram (lhůty pro provedení, techologické přestávky)
  • hospodárnost návrhu
  • proveditelnost navržených řešení, omezení rizik
 • spolupráce při výběrových řízeních

  • příprava zadání
  • návrh hodnotících kritérií
  • komunikace s účastníky
  • vyhodnocení nabídek
 • spolupráce při přípravě smluv se zhotoviteli

  • kontrola smluv po stavebně-technické stránce

Během stavebních prací:

 • předvídání problémových míst

 • aktivní kontrola vývoje projektu

  • projektových prací
  • stavebních prací a postupu dodávek,
  • dodržování harmonogramu,
 • doporučení a návrhy na zlepšení
 • dohlížet na plnění povinností účastníků výstavby
 • vedení kontrolních dnů stavby

Po dokončení stavby

 • spolupráce při uvedení do provozu

Doplňující informace

 • jsme součástí týmu pro konkrétní stavbu
 • podle druhu stavby pracujeme pro developery a další investory

Více informací

Méně informací

Stavební poradenství

Stavební poradenství

Zjištění stavu konstrukcí, budov / opravy

 • posudky a vyhodnocení technického stavu budov nebo konstrukcí
 • pomoc s výběrem optimální technologie pro opravy, sanace
 • technický dozor při provádění prací

Cena prohlídky na místě je individuální, závisí mimo jiné na vzdálenosti místa stavby, rozsahu zadání.

Doplňující informace

 • obecná celková prohlídka konstrukce (budovy), nebo prohlídka zaměřená na předem určený problém

Více informací

Méně informací

Jiné

Doplňující informace

Neváhejte s námi zkonzultovat specifické potřeby vašeho projektu.


Loga našich partnerů